Քաղաքականություն և Կարգավորում

Քաղաքականություն Փաստաթղթեր Կանոնակարգում
Քաղաքականություն և կանոնակարգեր
"ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ՄԱՐԿԵՏՍ" ՓԲԸ Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամի գործունեության կանոններ
Սակագներ
"ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ՄԱՐԿԵՏՍ" ՓԲԸ ծառայությունների սակագներ (առանց ԱՀՀՄՀ անդամի ծառայությունների)_ուժի մեջ՝ 06.02.2023թ.-ից
"ՄԵՏԱ-ԻՔՍ ՄԱՐԿԵՏՍ" ՓԲԸ որպես արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի անդամ մատուցվող ծառայությունների սակագները և վճարման պայմանները
Գնիջեցում
Գնիջեցում 09112023_3112023 ժամանակահատվածի համար
Գործարար հիմնական պայմաններ
Գործարար հիմնական պայմաններ
Օրենքներ
ՀՀ սահմանադրություն
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը
«Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքը
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը
«Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքը
«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենքը
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը
Կանոնակարգեր
Կանոնակարգ 4/01 (ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը)
Կանոնակարգ 4/02 (ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները)
Կանոնակարգ 4/03 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական Բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները)
Կանոնակարգ 4/05 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց մասնագիտական որակավորման չափանիշներ)
Կանոնակարգ 4/06 (որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը)
Կանոնակարգ 4/07 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները)
Կանոնակարգ 4/11 (ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները)
Կանոնակարգ 4/12 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդների միջոցների պաշտպանության կանոնները)
Կանոնակարգ 8/03 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից տեղեկությունների հրապարակումը)
Կանոնակարգ 8/04 (հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ)
Կանոնակարգ 33 (արժեթղթերի պահառության գործունեությունը)
Բորսայի և Դեպոզիտարիայի կանոններ
Բորսայի կանոններ
ՀՀ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններ